خدمات پسیو شبکه

ویپُ‌نت، همراهی مطمئن در مسیر تحول دیجیتال

بطور خلاصه خدمات پسیو شبکه شامل کلیه فعالیت‌هایی می‌شود که برای ایجاد زیرساخت فیزیکی شبکه انجام می‌شود. این خدمات شامل کابل‌کشی، نصب تجهیزات(رک، پچ‌پنل، سوئیچ و روتر)،  داکت کشی و تراکنیگ، نصب کیستون، پچ‌کورد، برق رسانی و نصب و راه‌اندازی UPS و دیگر موارد زیرساخت فیزیکی شبکه می‌شود.

فرم درخواست خدمات

خدمت انتخاب شده: خدمات پسیو شبکه

فرم درخواست خدمات